§ 1. Definicje

Użytym w Regulaminie wyrazom i wyrażeniom pisanym wielką literą należy nadać następujące poniżej wskazane znaczenie:

 1. Regulamin – niniejszy regulamin określający zasady korzystania z Serwisu oraz świadczenia Usług przez Dostawcę na rzecz Nabywców.
 2. Dostawca – Papukurier spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą i adresem w Poznaniu (60-283) przy ulicy Sowińskiego 18 A, o numerze NIP 7792433088, o numerze REGON 362028216 wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS pod numerem 0000567424.
 3. Nabywca – osoba fizyczna posiadająca co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która korzysta z Usług świadczonych przez Dostawcę za pośrednictwem Serwisu, na podstawie Regulaminu.
 4. Konsument – Nabywca będący osobą fizyczną dokonujący zamówienia w Serwisie w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.
 5. Usługodawca – restauracja, z którą Dostawca zawarł umowę o współpracy; oferujący swoje produkty za pośrednictwem Serwisu.
 6. Usługi – usługi świadczone drogą elektroniczną przez Dostawcę na rzecz Nabywców w oparciu o niniejszy Regulamin, w tym m.in: prezentacja oraz umożliwienie dostępu do baz danych Usługodawców, rejestracja w Serwisie, udostępnienie panelu do składania zamówień za pośrednictwem Internetu u wybranych przez Nabywcę Usługodawców (formularz zamówienia).
 7. Serwis — serwis internetowy należący do Dostawcy, umieszczony pod adresem papukurier.pl, w ramach, którego Dostawca świadczy Usługi.

§ 2. Postanowienia ogólne

 1. Usługi świadczone przez Nabywcę w ramach Serwisu są usługami świadczonymi drogą elektroniczną przez Dostawcę na rzecz Nabywców, w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204, z późń. zm.), które odbywa się na podstawie Regulaminu.
 2. Rozpoczęcie korzystania z Usług jest równoznaczne ze złożeniem przez Nabywcę oświadczenia o zapoznaniu się z treścią Regulaminu, z pełną akceptacją warunków Regulaminu oraz, w przypadku w którym znajduje zastosowanie, ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych na zasadach wskazanych w Regulaminie.
 3. Dostawca nieodpłatnie udostępnia Nabywcom Regulamin przed zawarciem umowy o świadczenie Usług, a także – na ich żądanie – w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Nabywca. Nabywca nie jest związany tymi postanowieniami Regulaminu, które nie zostały mu udostępnione w sposób opisany wyżej. Regulamin jest udostępniany na stronie internetowej Serwisu oraz w siedzibie Dostawcy.
 4. Od chwili rozpoczęcia korzystania z Usług, każdy jest zobowiązany do przestrzegania Regulaminu.
 5. Z korzystaniem z Usługi jako usługi świadczonej drogą elektroniczną związane są typowe zagrożenia dotyczące korzystania z sieci Internet dla celów przekazywania danych. System teleinformatyczny, którym posługuje się Dostawca wykorzystuje zwyczajowo przyjęte na rynku ze względu na właściwość Usługi, techniki mające na celu zapewnienie Nabywcy korzystanie z Usługi w sposób uniemożliwiający dostęp osób nieuprawnionych do treści przekazu składającego się na tę Usługę.

§ 3. Warunki techniczne do korzystania z Usług

Niezbędnym dla korzystania z Usługi, w tym korzystania z Serwisu jest posiadanie przez Nabywcę:

 1. urządzenia pozwalającego na dostęp do sieci Internet;
 2. dostępu do sieci Internet;
 3. przeglądarki internetowej Firefox 7 lub nowsze lub Internet Explorer 9 lub nowszej lub Chrome 15 lub nowszej lub Opera 11.52 lub nowszej.

§ 4. Prawa i obowiązki Dostawcy i Nabywcy

 1. Dostawca zobowiązuje się do świadczenia Usług na zasadach określonych Regulaminem.
 2. Dostawca dołoży starań aby Serwis funkcjonował w sposób nieprzerwany . Dostawca zastrzega sobie prawo do czasów przestoju – przerw w funkcjonowaniu Serwisu, które mogą wystąpić w szczególności w celu aktualizacji danych, naprawienia błędów, poprawienia bezpieczeństwa lub integralności serwera albo przeprowadzenia technicznych działań oraz służącym poprawnemu albo poprawionemu wykonaniu Usług przez Dostawcę i dokonania innych prac konserwacyjnych. Dostawca nie jest zobowiązany do uprzedniego informowania Nabywców o planowanej przerwie w funkcjonowaniu Serwisu. Powyższe przerwy nie będą miały jednak wpływu na dokonane i potwierdzone przez Dostawcę zamówienia przed wystąpieniem przerwy.
 3. Korzystając z Serwisu Nabywcy mają obowiązek postępować zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, postanowieniami Regulaminu oraz zasadami współżycia społecznego.
 4. Zakazane jest wykorzystywanie przez Nabywcę Serwisu w sposób sprzeczny z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, postanowieniami Regulaminu, dobrymi obyczajami lub naruszający uzasadnione interesy Dostawcy, innych Nabywców oraz osób odwiedzających Serwis. W szczególności Nabywca nie będzie podejmował jakichkolwiek czynności, które mogłyby narazić Dostawcę na jakąkolwiek szkodę majątkową lub na spowodować naruszenia dóbr osobistych, w tym w szczególności dobrego imienia Dostawcy.
 5. Zabronione jest wykorzystywanie treści Serwisu w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem, w tym w szczególności pobieranie zawartości baz danych udostępnionych w Serwisie i wtórne ich wykorzystywanie w całości lub w istotnej części co do jakości lub ilości.
 6. Dostawca zastrzega, iż wszystkie wiadomości i materiały dostępne w Serwisie są objęte ochroną prawa autorskiego. Nabywca ma prawo do korzystania z nich jedynie w ramach dozwolonego użytku osobistego. Kopiowanie, zwielokrotnianie, rozpowszechnianie, w tym w szczególności w Internecie i inne formy korzystania z materiałów i wiadomości umieszczonych w Serwisie wykraczające poza granice dozwolone prawem jest zabronione.
 7. Nabywca zobowiązany jest do zabezpieczenia loginu i hasła dostępu do Usług płatnych przed dostępem osób nieuprawnionych. Dostawca nie odpowiada za szkody wyrządzone w wyniku udostępnienia przez Nabywcę osobom trzecim haseł dostępu, loginów oraz innych danych niepublicznych przekazanych przy realizacji Usług lub też jeżeli osoba trzecia weszła w posiadanie tych danych niezgodnie z prawem (kradzież danych osobowych, włamania do systemów informatycznych, włamania do konta pocztowego).
 8. Dobrowolne umożliwienie przez Użytkownika korzystania z Usług, w tym zarejestrowanego konta innym osobom jak i korzystanie przez Użytkownika z konta zarejestrowanego na inną osobę następuje na ryzyko i odpowiedzialność Nabywcy. Nabywca odpowiada za działania lub zaniechania osób, którym dobrowolnie umożliwił korzystanie z zarejestrowanej na siebie Usługi, jak za działania lub zaniechania własne. Dostawca zaleca by Nabywca nie umożliwiał korzystania z zarejestrowanej na siebie Usługi innym osobom.
 9. Dostawca może okresowo, w sposób przez siebie wybrany udzielać rabatów lub zniżek na określone Usługi.

§ 5. Zakres usług świadczonych przez Dostawcę

 1. Usługami oferowanymi w ramach Serwisu są:
  1. pośredniczenie na zasadach określonych Regulaminem w zawieraniu umowy pomiędzy Nabywcą a Usługodawcą, oferującym produkty w Serwisie Papukurier.pl.
  2. nieodpłatne udostępniane treści ofert dostarczanych przez Usługodawców; Dostawca nie sprawdza, czy wstawione oferty oraz inne treści podane przez Usługodawców w Serwisie są zgodne z prawem i z prawdą oraz czy są kompletne;
  3. udostępnianie miejsca na serwerach Dostawcy w celu dodawania komentarzy i opinii na temat Usługodawców w Serwisie oraz ich wyświetlanie przez Dostawcę w Serwisie; treści wystawione przez Nabywców nie odzwierciedlają opinii Dostawcy.
 2. Dostawca nie jest stroną umowy odnośnie produktów i usług oferowanych w Serwisie, lecz jest wyłącznie pośrednikiem umowy zawartej pomiędzy Usługodawcą a Nabywcą. Umowy zawarte za pośrednictwem Serwisu uprawniają i zobowiązują jedynie uczestniczących Usługodawców i Nabywców.

§ 6. Rejestracja Nabywcy

 1. Rejestracja Nabywcy nie jest warunkiem do skorzystania z Usług.
 2. Nabywca musi podać przy rejestracji kompletne dane, takie jak numer telefonu, dane adresowe i adres emailowy, taki, z którego odbiera korespondencję.
 3. Podanie danych osobowych i adresowych jest dobrowolne. Odmowa podania niektórych danych może uniemożliwić świadczenie Usługi przez Dostawcę.
 4. W celu dokonania rejestracji uczestnictwa w Serwisie, Nabywca musi potwierdzić przez siebie wpisane dane na stronie “Rejestracja” klikając przycisk “Zarejestruj się”.
 5. Nabywca wysyłając formularz rejestracyjny oświadcza, że:
  1. podane w nim dane są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym;
  2. jest uprawniony do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną;
  3. podane przez niego dane nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich;
  4. zapoznał się z Regulaminem i zobowiązuje się go przestrzegać.
 6. Nabywca ma możliwość skorygowania przez niego wpisanych danych przed ostatecznym wysłaniem rejestracji do Dostawcy.
 7. Po zakończonej rejestracji wysyłany jest mail od Dostawcy, w którym Dostawca potwierdza otrzymanie propozycji rejestracji i akceptuje ją poprzez wysłanie danych dostępowych potrzebnych do korzystania z Serwisu.
 8. W uzasadnionych przypadkach Dostawca może odmówić rejestracji Nabywcy w Serwisie.j na siebie Usługi innym osobom.
 9. Nabywca nie ma prawa do wielokrotnej rejestracji w Serwisie. Konto użytkownika nie może zostać przeniesione na innego użytkownika.

§ 7. Dane osobowe Nabywcy i polityka prywatności

 1. Udostępniając formularz rejestracyjny Dostawca określa dane osobowe Nabywcy, których podanie jest niezbędne do zawarcia umowy świadczenia Usług oraz świadczenia Usług. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Odmowa podania danych osobowych w zakresie wskazanym przez Dostawcę może skutkować niemożnością świadczenia Usług przez Dostawcę.
 2. Nabywca oświadcza, że podane przez niego dane, w szczególności numer telefonu, dane adresowe oraz adres email są zgodne ze stanem faktycznym, prawidłowe i kompletne. W przypadku podania fałszywych danych lub nienależących do Nabywcy, Dostawca może niezwłocznie usunąć konto Nabywcy oraz zawiadomić odpowiednie organy.
 3. W przypadku zmiany informacji podanych podczas rejestracji, Nabywca zobowiązuje się przekazać je Dostawcy niezwłocznie i bez dodatkowego wezwania Dostawcy. Gdy Nabywca nie poinformuje o zmianie adresu e-mail, uważa się, że wszelkie oświadczenia i informacje wysłane przez Dostawcę do Nabywcy na adres e-mail podany przez Nabywcę podczas rejestracji zostały skutecznie doręczone.
 4. Nabywca w żadnym wypadku nie ma prawa do udostępnienia lub przekazania swoich danych dostępowych osobom trzecim, zwłaszcza hasła. Jeśli się okaże, że mimo to osoba trzecia ma dostęp do konta Nabywcy albo Nabywca podejrzewa inne nadużycie swojego konta, musi o tym natychmiast zawiadomić Dostawcę i zmienić swoje dane dostępowe.
 5. Jeżeli Nabywca nie zawiadomi niezwłocznie Dostawcy o utracie swoich danych dostępowych lub o innym nadużyciu to poniesie on koszt przeprowadzonych transakcji za pomocą takich danych.
 6. Dostawca jako administrator danych osobowych dba o bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Nabywców. Dane te są zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.
 7. Dane osobowe Nabywców przetwarzane są w celu prawidłowej realizacji usług wynikających z Regulaminu, zgodnie z ustawą z dnia z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002, Nr 144, poz. 1204 z późniejszymi zmianami).
 8. Dane osobowe Nabywców będą przekazywane Usługodawcom tylko w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji zamówienia Nabywcy.
 9. Nabywca wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych podczas rejestracji lub w trakcie finalizacji zamówienia, przez Dostawcę usług, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami).
 10. Dane osobowe Nabywców mogą być wykorzystywane przez Dostawcę do celów marketingowych, a w szczególności do przesyłania, zamieszczania i otrzymywania informacji handlowych pochodzących od Dostawcy lub osób trzecich drogą elektroniczną, wyłącznie po wyrażeniu przez Nabywcę zgody na takie przetwarzanie.
 11. W przypadku danych osobowych przetwarzanych przez Dostawcę w celach innych niż niezbędne do świadczenia Usług, Nabywca może zgłosić Dostawcy żądanie zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych. Takie żądanie zostaje uwzględnione przez Dostawcę niezwłocznie.

§ 8. Informacja o plikach cookies

 1. Serwis korzysta z plików cookies, które stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Nabywcy i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 2. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Nabywcy pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Dostawca.
 3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  1. dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji Nabywcy, przede wszystkim pliki te rozpoznają jego urządzenie, aby zgodnie z jego preferencjami wyświetlić stronę tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Nabywcy korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  2. przygotowywania statystyk pomagających poznaniu preferencji i zachowań Nabywców, analiza tych statystyk jest anonimowa i umożliwia dostosowanie zawartości i wyglądu Serwisu do panujących trendów, statystyki stosuje się też do oceny popularności strony;
  3. możliwości logowania w Serwisie;
  4. określania profilu Nabywcy w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google;
  5. utrzymania logowania użytkownika na każdej kolejnej stronie Serwisu.
 4. Serwis stosuje dwa zasadnicze rodzaje plików (cookies) – sesyjne i stałe. Pliki sesyjne są tymczasowe, przechowuje się je do momentu opuszczenia strony Serwisu (poprzez wejście na inną stronę, wylogowanie lub wyłączenie przeglądarki). Pliki stałe przechowywane są w urządzeniu końcowym Nabywcy do czasu ich usunięcia przez Nabywcę lub przez czas wynikający z ich ustawień.
 5. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Nabywcy. Nabywcy mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 6. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 7. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Nabywcy wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z Dostawcą reklamodawców oraz partnerów.
 8. Pliki cookies mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki Nabywca korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.

§ 9. Finalizacja oraz realizacja umowy pomiędzy Nabywcą, a Usługodawcą

 1. Wystawienie produktów oraz usług oferowanych przez Usługodawców w Serwisie stanowią jedynie informację handlową, a nie ofertę w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Nabywca dokonując zamówienia składa jedynie ofertę skorzystania z usługi danego Usługodawcy.
 2. Umowa pomiędzy Usługodawcą, a Nabywcą zostaje zawarta dopiero w momencie wysłania maila z potwierdzeniem do Nabywcy przez Dostawcę w imieniu Usługodawcy.
 3. Przed wiążącym wysłaniem zamówienia Nabywca ma możliwość sprawdzenia i skorygowania przez siebie wprowadzonych danych.
 4. W przypadku wątpliwości co do prawdziwości zamówienia Usługodawca skontaktuje się z Nabywcą w celu potwierdzenia złożonego zamówienia.
 5. Dostawca zastrzega sobie prawo nieskierowania przez Nabywcę złożonego zamówienia do Usługodawcy w sytuacji powzięcia uzasadnionych wątpliwości opisanych w powyższym punkcie. Nabywca jest zobowiązany być osiągalny telefonicznie podczas przewidywanego czasu dostawy, w przypadku konieczności doprecyzowania informacji o zamówieniu oraz aby móc je odebrać.
 6. W uzasadnionych przypadkach Nabywca lub Dostawca może anulować zamówienie klienta, np. w przypadku braku kontaktu z Nabywcą lub Usługodawcą. O fakcie anulowania Nabywca zostanie niezwłocznie poinformowany.
 7. Metody płatności są ustalane przez Dostawcę. Nabywca jest zawiadamiany o wybranych metodach płatności w trakcie procesu zamawiania i może wybrać jedną z dostępnych metod.
 8. Dostawa produktów zamówionych przez nabywcę ze względu na fakt, iż ulegają szybkiemu zepsuciu jest transakcją terminową. Zwrot i ponowna dostawa tych towarów są wykluczone.
 9. Nabywca jest zobowiązany zapewnić przyjęcie zamówionego towaru podczas podanego przez Usługodawcę czasu dostawy albo przez Nabywcę, albo przez osobę wybraną przez Nabywcę do przyjęcia towaru. Jeśli towar nie może być dostarczony do Nabywcy albo do osoby wybranej przez Nabywcę do przyjęcia, Nabywca ponosi koszty przesyłki zwrotnej danego towaru.

§ 10. Płatności

 1. Nabywca może zapłacić za zamówienie złożone w Serwisie gotówką lub kartą przy dostawie produktów Usługodawcy dostarczonych przez Dostawcę lub za pośrednictwem płatności internetowej, realizowanej przez systemy płatnicze wymienione w punkcie 9.2, w chwili składania zamówienia. Dostępność płatności gotówką, kartą, płatności internetowych jest kwestią indywidualnych ustaleń pomiędzy Dostawcą, a Usługodawcami. Brak którejś z metod płatności wymienionych powyżej nie stanowi podstawy do reklamacji.
 2. Płatności internetowe w Serwisie realizowane są poprzez zewnętrznych operatorów wskazanych przez Usługodawcę.
 3. Zapłata za zamówienie poprzez płatność internetową uznana jest za dokonaną w momencie akceptacji transakcji w systemie operatora zewnętrznego (punkt 9.2) i przesłania tej informacji od danego operatora płatniczego do Dostawcy.
 4. W przypadku odrzucenia zamówienia przez Usługodawcę lub jego automatycznego odrzucenia, płatność za zamówienie jest zwracana na konto Nabywcy w terminie 7 dni od odrzucenia zamówienia.

§ 11. Odpowiedzialność

 1. Wszelkie treści zamieszczone przez Nabywcę w Serwisie należą wyłącznie do danego Nabywcy. Dostawca nie ponosi za nie odpowiedzialności.
 2. Nabywca ponosi odpowiedzialność za naruszenie przepisów prawa lub praw osób trzecich lub przepisów.
 3. Od chwili otrzymania potwierdzenia złożenia zamówienia do wybranego Usługodawcy, Usługodawca ten jest wyłącznie odpowiedzialny za prawidłowość jego realizacji. Dostawca ani Usługodawca nie odpowiadają za brak realizacji zamówienia wynikający z dostarczenia niepełnych lub nieprawdziwych danych podanych w formularzu zamówienia.
 4. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za:
  1. jakiekolwiek szkody wyrządzone osobom trzecim, powstałe w wyniku korzystania przez Nabywców z Usług w sposób sprzeczny z Regulaminem lub przepisami prawa;
  2. informacje oraz materiały pobrane i wysyłane za pośrednictwem sieci Internet przez Nabywców;
  3. utratę przez Nabywców danych spowodowanych działaniem czynników zewnętrznych (np. awaria oprogramowania) lub też innymi okolicznościami niezależnymi od Dostawcy (działanie osób trzecich);
  4. szkody wynikłe na skutek braku ciągłości dostarczania Usług;
  5. podania przez Nabywców nieprawdziwych lub niepełnych informacji przy rejestracji konta lub korzystaniu z Usług;
  6. nieprzestrzegania przez Nabywców warunków Regulaminu;
  7. działanie serwerów, na których znajdują się skrzynki pocztowe Nabywców, w szczególności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych wiadomości e-mail wysyłanych przez Dostawcę do Nabywcy.

§ 12. Ocena i skargi. Zasady zamieszczania wpisów

 1. Dostawca daje Nabywcom w Serwisie możliwość oceny usługi Usługodawcy po złożeniu zamówienia przez Nabywcę (np. za pomocą komentarzy lub przyznaniem punktów/gwiazdek).
 2. W przypadku anulowania zamówienia, oceny Nabywców nie będą publikowane.
 3. Dostawca jest upoważniony, lecz nie zobowiązany, do ujawnienia wspomnianych ocen wszystkim użytkownikom Serwisu. Na ujawnienie Dostawca ma 7 dni.
 4. Dostawca zastrzega sobie prawo do usunięcia ocen rozdanych przez Nabywców.
 5. Niedopuszczalne jest publikowanie treści nawołujących do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej lub treści propagujących przemoc oraz totalitarny ustrój państwa.
 6. Niedopuszczalne jest publikowanie w szczególności: wulgaryzmów, reklam w tym przekazów stanowiących reklamę ukrytą, odesłań do innych stron internetowych, zwłaszcza prowadzących działalność konkurencyjną, treści niezgodnych z prawem, lub naruszających dobra osobiste osób trzecich a Dostawca ma prawo odpowiedniej modyfikacji takiego wpisu w celu umożliwienia jego publikacji.
 7. Nabywca zamieszcza wpis wyłącznie na własną odpowiedzialność.
 8. Dostawca nie ma obowiązku monitorowania treści wpisów zamieszczanych przez Nabywców w Serwisie, jednak może je usunąć w uzasadnionych okolicznościach.

§ 13. Reklamacje

 1. Nabywcy przysługuje prawo do złożenia reklamacji w terminie 14 dni od dnia wystąpienia zdarzenia. Reklamacje dotyczące zamówień mogą być zgłaszane drogą elektroniczną na adres kontakt@papukurier.pl w terminie 7 dni od złożenia zamówienia.
 2. Reklamacje w sprawach Usług rozpatruje Dostawca.
 3. Dostawca nie jest stroną zamówienia i nie jest odpowiedzialny za proces realizacji zamówienia. W sprawach związanych z realizacją lub brakiem realizacji zamówień Nabywcy mają prawo składać reklamacje Usługodawcą.
 4. Prawidłowo złożona Dostawcy reklamacja dotycząca Usług powinna zawierać co najmniej następujące dane:
  1. adres e-mail,
  2. data wystąpienia nieprawidłowości,
  3. uzasadnienie reklamacji,
  4. numer zamówienia (w razie potrzeby).
 5. Dostawca rozpatrzy reklamację i poinformuje Nabywcę o rozstrzygnięciu drogą elektroniczną w terminie 3 dni roboczych od zgłoszenia.
 6. Dostawca może służyć jako osoba kontaktowa dla Nabywcy w przypadku reklamacji dotyczących usług wykonanych przez Usługodawcę do przyjęcia, edycji i przekazu reklamacji do danego Usługodawcy.
 7. Dostawca może skierować Nabywcę do danego Usługodawcy w celu wyjaśnienia reklamacji.

§ 14. Warunki dostawy

 1. W trakcie składania zamówienia klient jest informowany o szacowanym czasie dostawy. Realny czas dostawy może się nieznacznie różnić od przewidywanego w zależności od warunków drogowych.
 2. Na czas realizacji zamówienia składa się przygotowanie dania oraz dostawa. Klient po złożeniu zamówienia otrzymuje na adres e-mail potwierdzenie zamówienia z szacowanym czasem, a także po odbiorze dania z restauracji przez kuriera – powiadomienie o czasie przez SMS.
 3. Zamówienia można składać całą dobę, jednak są realizowane tylko w czasie pracy restauracji.
 4. Podczas składania zamówienia w nieczynnej restauracji należy określić czas, w którym ma być dostarczone jedzenie.

§ 15. Koszt dostawy

 1. Koszt dostawy zależny jest od strefy i wartości zamówienia, odległość jest liczona w linii prostej od restauracji do klienta.

§ 16. Postanowienia końcowe

 1. Dostawca ma prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po upływie 7 dni od umieszczenia zmienionego Regulaminu w Serwisie.
 2. O zmianie Regulaminu Dostawca zawiadamia poprzez umieszczenie odpowiedniej informacji na stronie logowania. W takim przypadku Nabywca ma prawo rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną niezwłocznie po otrzymaniu informacji o zmianie Regulaminu. Jeżeli pomimo informacji o zmianie Regulaminu dokona logowania, przyjmuje się, że zaakceptował zmieniony Regulamin.
 3. Dla Nabywców niebędących Konsumentami wszelkie spory związane ze świadczeniem Usług rzez Dostawcę rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Dostawcy.
 4. Wszystkie ceny podane w Serwisie są cenami brutto.
 5. Jeśli postanowienia niniejszego Regulaminu są albo staną się nieważne i/albo są sprzeczne z regulacjami prawnymi, ważność pozostałych warunków nie zostaje przez to naruszona. Postanowienia, które zostały uznane za nieważne, zostaną zastąpione najbardziej zbliżoną regulacją prawną.
 6. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o ochronie danych osobowych, kodeksu cywilnego i inne bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.