Tytuł projektu: „Rozwój i udoskonalenie współpracy z odbiorcami poprzez zakup i wdrożenie zaawansowanego systemu informatycznego”

Nr projektu: RPPK.01.04.01-18-0393/17

Cel projektu: inwestycja w wartość niematerialną i prawną w postaci innowacyjnego systemu informatycznego (1 szt.) oraz środki trwałe w postaci komputerów przenośnych (3 szt.) niezbędne do wdrożenia innowacji o charakterze procesowym, produktowym, marketingowym i organizacyjnym, umożliwiających rozwój i udoskonalenie współpracy z odbiorcami (B2B) przy wykorzystaniu TIK w oparciu o automatyzację procesów biznesowych, prowadząca do wzrostu jego konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstwa Papukurier Sp. z o.o. oraz utworzenia 2 nowych miejsc pracy.

Kluczowe efekty to:

  • wprowadzenie innowacji produktowej – 1 szt.
  • wzrost zatrudnienia – 2 EPC (1 kobieta, 1 mężczyzna)
  • wdrożenie systemu TIK – 1 szt.

Wartość projektu: 614 385,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 374 625,00 PLN

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020
Działanie 1.3: Prace B+R finansowane z udziałem funduszy kapitałowych Poddziałanie 1.3.1: Wsparcie Projektów badawczo-rozwojowych w fazie preseed przez fundusze typu proof of concept – BRIdge Alfa

Cel projektu: prace badawczo-rozwojowe

Wkład Funduszy Europejskich: 599 995,20 PLN